Strona główna > Regulamin

Regulamin

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Apo-Discounter.pl;
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.Apo-Discounter.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K.a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, którego właścicielem jest firma Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K (Magdeborner Str. 14 04416 Markkleeberg, Numer pozwolenia na prowadzenie działalności: HRA 12096, NIP: PL5263079645);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.apo-discounter.pl.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz umową sprzedaży).
 • Sklep Internetowy, działający pod adresem www.apo-discounter.pl, prowadzony jest przez Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K..
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java script
  2. Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java script,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.apo-discounter.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Klienci i faktury
 • Oferta sklepu internetowego skierowana jest wyłącznie do Konsumentów.
 • Zakupu towaru może dokonać wyłącznie osoba fizyczna w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Na żądanie Konsumenta zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura VAT na osobę fizyczną.
4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K.może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K.
5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.apo-discounter.pl, dokonać wyboru produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " Otrzymaliśmy Twoje zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Po otrzymaniu powyższej wiadomości mailowej sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną lub wyśle wiadomość mailową potwierdzającą wysyłkę zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub jego wysyłki umowę uważa się za zawartą.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • Utrwalanie, zabezpieczenie i udostępnianie danych zamówienia oraz regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić wydruk
 • Dostęp do poprzednich zamówień można uzyskać logując się do swojego konta na apo-discounter.pl (o ile dokonano rejestracji)
6. Zamówienia
 • Sprzedaż prowadzona jest przez Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. z siedzibą w Lipsku – Niemcy.
 • Zamówienia złożone na stronie www.apodiscounter.pl wysyłane są tylko na terytorium Polski.
 • Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Złożenie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie pod numerem 800 007 108.
 • Podczas składania zamówienia trzeba podać dane niezbędne do jego realizacji. Należy podać dokładny adres składający się z nazwy ulicy, numeru domu i mieszkania (w razie konieczności). Jeśli doręczenie ma nastąpić do firmy niezbędne jest podanie jej nazwy. W razie podania błędnego adresu e-mail klient nie otrzyma wiadomości o postępie realizacji zamówienia.
 • Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.
 • Wysyłka produktów ze statusem "dostępny" następuje najpóźniej w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia (płatność przy odbiorze, za pomocą karty kredytowej lub PayPal) lub zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie (przelew bankowy za pośrednictwem PayU). Czas ten może ulec wydłużeniu do 1-3 dni roboczych jeśli w zamówieniu znajduje się chociaż jeden produkt ze statusem "dostępny, wysyłka w 1-3 dni" lub do 3-6 dni roboczych jeśli w zamówieniu znajduje się chociaż jeden produkt ze statusem "wysyłka w 3-6 dni". Zamówienia zawierające produkty o różnym statusie dostępności są wysyłane dopiero po otrzymaniu produktu wymagającego najdłuższego czasu oczekiwania.
 • Maksymalna ilość produktu z jednego asortymentu jaką można zamówić w ramach jednego zamówienia wynosi 20 szt. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia nie spełniającego tego warunku.
7. Płatności i ceny
 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy.
  2. Płatność za pomocą systemu PayPal express, w tym płatność kartą VISA/Mastercard.
  3. Płatność przelewem na konto za pośrednictwem PayU
  4. Płatność przy odbiorze zamówienia (dodatkowa opłata to zawsze 16,99 PLN)
  5. Płatność ratalna za pośrednictwem PayU
8. Dostawa
 • Wszystkie zamówienia wysyłane są z siedziby apteki w Niemczech:
  Apo-Discounter.de:
  Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. :
  Magdeborner Str. 14 04416 Markkleeberg:
  Niemcy
 • Wszystkie zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL pod wskazany w formularzu zamówienia adres (nie dokonujemy weryfikacji adresów).
 • Koszt dostawy zamówień na kwotę poniżej 179 PLN wynosi 9,99 PLN przy dostawie kurierem DHL oraz 14,98 PLN z dostawą przez DPD. Zamówienia powyżej tej kwoty dostarczane są bezpłatnie kurierem DHL, dostawa kurierem DPD kosztuje 4,99 PLN. Dodatkowa opłata za przesyłkę płatną przy odbiorze wynosi 16,99 zł niezależnie od wartości zamówienia, uslugę realizuje DHL.
 • Czas dostawy wynosi 2-3 dni roboczych. Czas dostawy liczony jest od dnia wysłania przesyłki.
 • Pracownicy DHL doręczają przesyłki w godzinach 8-16 w dni robocze.
 • Jeśli w wyniku podania błędnych informacji adresowych, zamówienie nie może zostać dostarczone ani, mimo informacji ze strony Sprzedawcy, odebrane z oddziału DHL, Sprzedawca może dochodzić zwrotów kosztów dostawy.
9. Odstąpienie od umowy

Każdemu konsumentowi korzystającemu ze sklepu internetowego www.apo-discounter.pl, na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład:

drogą pocztową na adres
Apo-Discounter.pl Sp. z o.o.
ul. Kukuczki 5 lok.23
50-570 Wrocław

pocztą elektroniczną na adres: zwroty@apo-discounter.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest poniżej:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

do: Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K.,
MAGDEBORNER STR. 14, 04416 MARKKLEEBERG,

– Ja/My(*)........................................ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
..............................................................................................................................., numer zamówienia....................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)to ....................................................................................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...............................................................................................................................................

– Adres konsumenta(-ów).......................................................................................................................................

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).......................................

– Data....................

(*) Niepotrzebne skreślić.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszt dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego kanału płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania nam rzeczy na adres Apo-Discounter.pl Sp z o.o., ul. Kukuczki 5 lok.23, 50-570 Wrocław, niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu zamówionych rzeczy.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Dostępność produktów
 • Zamawiając konkretne produkty należy zwrócić uwagę na status ich dostępności znajdujący się pod nazwą produktu. Status dostępności wpływa na czas realizacji zamówienia.
  1. Produkt ze statusem 'dostępny' - produkty należące do tej grupy należą do normalnego asortymentu naszej apteki i zawsze mamy je w magazynie. Produkty z tej grupy wysyłamy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu zaksięgowania płatności na naszym koncie (lub złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze, poprzez PayPal lub kartą kredytową).
  2. Produkt ze statusem 'dostępny, wysyłka w 1-3 dni' - niewielka ilość produktu w magazynie, w razie wyczerpania stanu, towar zostanie zamówiony u dostawcy, produkt będzie gotowy do wysyłki w ciągu 1 do 3 dni roboczych.
  3. Produkt ze statusem 'wysyłka w 1-3 dni' - produktu nie mamy w magazynie i będzie zamówiony u dostawcy, produkt będzie gotowy do wysyłki w ciągu 1 do 3 dni roboczych.
  4. Produkt aktualnie niedostępny - tych produktów nie jesteśmy w stanie dostarczyć w chwili obecnej ponieważ są niedostępne u naszych dostawców. Produkt przywracany jest do normalnej sprzedaży jak tylko pojawi się w ofercie dostawcy.
 • Produkt, który wymaga najdłuższego czasu przygotowania do wysyłki będzie miał wpływ na realizację twojego zamówienia np. jeśli zamówisz produkt w magazynie oraz 'dostępny, ograniczona ilość', twoja paczka zostanie wysłana w ciągu 1-5 dni.
 • Może zdarzyć się że mimo dostępności produktu na stronie internetowej nie będziemy w stanie go doręczyć np. w wyniku dłuższej niedostępności w hurtowni. W takim wypadku klient zostanie poinformowany o tym mailowo a środki za niedostępny produkt zwrócone tym samy kanałem co dokonana płatność.
11. Reklamacje dotyczące Towarów
 • Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej reklamacje@apo-discounter.pl lub listownie na adres Apo-Discounter.pl Sp. z o.o., ul. Kukuczki 5 lok.23, 50-570 Wrocław. Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji.
 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. w ramach apo-discounter.pl.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres
  Apo-Discounter.pl Sp. z o.o.
  ul. Kukuczki 5 lok.23
  50-570 Wrocław
  mailowo na adres kontakt@apo-discounter.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Apotheke im Paunsdorf Center Inh. Kirsten Fritsch e.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
0
Na naszej stronie internetowej stosujemy własne pliki cookie oraz pliki cookie naszych partnerów. Klikając na "OK" lub na naszą stronę internetową, zgadzasz się na używanie plików cookie. Informacje na ten temat oraz sposób, w jaki można sprzeciwić się używaniu plików cookie, znajdziesz w naszej Polityce prywatności