Strona główna > Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES APO-DISCOUNTER.PL

1. PODSTAWOWE INFORMACJE, ADMINISTRATOR DANYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

(1) Niniejsza polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej prowadzonej pod adresem: apo-discounter.pl („Polityka Prywatności”). Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na Państwa identyfikację np. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, zachowanie w ramach strony („Dane Osobowe”).

(2) Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) jest APO Pharmacy B.V. wpisana do rejestru handlowego KVK pod numerem 75699451, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Express 2, 6921RB Duiven, Holandia, NIP NL860366960B01. Mogą się Państwo z nami kontaktować pod adresem mailowym kontakt@apo- discounter.pl lub listownie pod wskazanym powyżej adresem pocztowym. W ten sam sposób, z dopiskiem „inspektor ochrony danych” mogą Państwo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

2. PAŃSTWA PRAWA

(1) Mają Państwo następujące prawa odnośnie Danych Osobowych Państwa dotyczących:

(1.1) prawo do informacji – przysługuje Państwu prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe. Dlatego też udzielamy Państwu informacji w niniejszej Polityce Prywatności oraz we wszelkich dostarczanych Państwu informacjach prawnych oraz warunkach;

(1.2) prawo dostępu – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia co do tego, czy Państwa Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, oraz określonych innych informacji (podobnych do informacji wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności) o tym, w jaki sposób są one wykorzystywane. Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych, poprzez żądanie kopii Danych Osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, że wykorzystujemy Państwa informacje zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych. Możemy odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to ujawnić dane osobowe dotyczące innej osoby lub mogłoby w inny sposób negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;

(1.3) prawo do sprostowania danych – możecie Państwo żądać od nas podjęcia środków celem skorygowania Państwa Danych Osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. jeśli posiadamy Państwa błędne imię i nazwisko lub adres);

(1.4) prawo do usunięcia danych – znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które, w uproszczeniu, umożliwia Państwu żądanie usunięcia Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy, na przykład, nie zachodzą istotne powody do kontynuowania przez nas wykorzystywania ich lub ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem. Nie jest to jednak generalne prawo do usunięcia i istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy potrzebujemy wykorzystywać informacje w celu obrony roszczenia lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

(1.5) prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania lub w charakterze alternatywy wobec usunięcia. Jeśli przetwarzanie zostanie ograniczone, możemy w dalszym ciągu przechowywać Państwa Dane Osobowe, lecz nie możemy ich dalej aktywnie wykorzystywać;

(1.6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do Państwa szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas. Będziemy mieli jednak prawo do kontynuowania przetwarzania Danych Osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa Danych Osobowych w takich celach;

(1.7) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych Danych Osobowych dla Państwa własnych celów w innych organizacjach (będących odrębnymi administratorami danych). Ma to zastosowanie jedynie do Państwa Danych Osobowych, które nam dostarczyliście i które przetwarzamy za Państwa zgodą oraz w celach wykonania umowy, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych;

(1.8) prawo do wycofania zgody – w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania Państwa zgody w dowolnym momencie. Jednakże, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem.

(2) Mają Państwo również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu do spraw ochrony danych.

(3) Poszczególne prawa wymienione w niniejszym punkcie 2 nie mają charakteru absolutnego i każde z nich podlega pewnym wyjątkom lub zastrzeżeniom zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

(4) W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 1.6, prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa Danych Osobowych w sposób, w jaki to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i przerwiemy lub dostosujemy przetwarzanie tych Danych Osobowych lub wskażemy Państwu nasze powody, na podstawie których moglibyśmy kontynuować przetwarzanie.

(5) Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

3. RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

(1) W przypadku informacyjnego korzystania ze strony internetowej, czyli w przypadku braku rejestracji lub przekazania informacji w inny sposób, gromadzone będą tylko Dane Osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę na nasz serwer. W związku z tym przetwarzamy następujące, technicznie niezbędne Dane Osobowe Państwa dotyczące, we wskazanym poniżej celu i na następującej podstawie:

RODZAJE DANYCH CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnice czasu w stosunku do strefy czasowej Greenwich Man Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod odpowiedzi HTTP
 • ilość przesyłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka, z jakiej Państwo korzystacie
 • system operacyjny z jakiego Państwo korzystacie i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie
administrowanie naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora Państwa danych osobowych, polegający na konieczności umożliwienia Państwu dostępu do zawartości strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa

(2) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony, za jej pośrednictwem oferujemy Państwu również różne produkty i usługi, z których mogą Państwo skorzystać. W związku z tym przetwarzamy Państwa Dane Osobowe również w następujących celach i na następujących podstawach:

RODZAJE DANYCH CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres
 • numer telefonu
 • hasło
 • rejestracja i prowadzenie Państwa konta w ramach sklepu internetowego (konto użytkownika)
 • wykonanie zawartej z Państwem umowy
 • wypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres
 • numer telefonu
 • hasło
 • historia zakupów
 • numer rachunku bankowego
 • składanie zamówień oraz wysyłanie do Państwa nabytego od nas towaru
 • wykonanie zawartej z Państwem umowy, w tym pobieranie od Państwa płatności, wystawianie i wysyłanie faktur
 • świadczenie przez nas usług związanych z celami wskazanymi powyżej
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym np. informowanie Państwa o możliwym ryzyku lub skutkach ubocznych związanych ze stosowaniem nabytego od nas towaru
 • wysyłanie do Państwa informacji o charakterze nie-marketingowym, np. informacji o zmianach wprowadzonych do regulaminu naszego sklepu lub niniejszej Polityki Prywatności i Cookies
 • wykonanie zawartej z Państwem umowy
 • wypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • historia zakupów
 • wysyłanie do Państwa drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowym (w tym naszego newslettera) dotyczących naszych produktów lub usług oraz naszych partnerów, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę
 • Państwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • historia zakupów
 • wysyłanie do Państwa drogą elektroniczną informacji związanych z oceną Państwa satysfakcji z zakupów i produktów dostępnych za pośrednictwem naszego sklepu, jak również przypomnienie Państwu o produktach pozostawionych w koszyku
 • nasz uzasadniony interes oraz uzasadniony interes naszych partnerów (interesem tym jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz dobór odpowiedniego dla Państwa potrzeb asortymentu, jak również ułatwienie Państwu finalizacji procesu zakupowego)
 • imię i nazwisko
 • adres
 • historia zakupów
 • wysyłanie na Państwa adres kontaktowy informacji o charakterze marketingowym w formie tradycyjnej (papierowej) dotyczących naszych produktów lub usług oraz naszych partnerów
 • nasz uzasadniony interes oraz uzasadniony interes naszych partnerów (interesem tym jest marketing bezpośredni)
4. PLIKI COOKIES

(1) Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisane na dysku twardym i przypisane do używanej przeglądarki przez serwis internetowy, który ustawia pliki cookies i otrzymuje określone informacje. Pliki cookies nie służą do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na komputer. Służą one temu, aby strona internetowa była bardziej funkcjonalna i bardziej efektywna dla użytkownika.

(2) Zastosowanie plików cookies:

(a) Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

 • Cookies tymczasowe (patrz: pkt. b poniżej),
 • Cookies trwałe (patrz pkt. c poniżej).

(b) Cookies tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich szczególnie cookies sesyjne. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, przy pomocy którego mogą być przypisane różne żądania z przeglądarki do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Cookies sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

(c) Cookies trwałe są usuwane automatycznie po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Mogą Państwo usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki w dowolnym momencie.

(d) Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi potrzebami i np. odmówić akceptacji plików cookies podmiotów zewnętrznych lub wszystkich plików cookies. Należy pamiętać, że może to spowodować niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności strony internetowej.

(e) Stosujemy pliki cookies, aby zidentyfikować Państwa podczas wizyt na stronie, jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika i są zalogowani. W przeciwnym razie muszą Państwo ponownie logować się przy każdej kolejnej wizycie w ramach aktualnej sesji po wprowadzeniu hasła do konta użytkownika.

(f) Pliki flash cookies nie są wykrywane przez przeglądarkę, tylko przez wtyczkę flash. Ponadto korzystamy z HTML5 Object Storage, zapisanego na Państwa urządzeniu. Obiekt ten przechowuje wymagane dane, niezależnie od używanej przeglądarki i nie posiada automatycznej daty wygaśnięcia. Jeżeli nie chcą Państwo przetwarzać plików flash cookies, należy zainstalować odpowiednie rozszerzenie, np. „Better Privacy“ dla Mozilla Firefox(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z HTML5 przy użyciu trybu prywatnego w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne usuwanie plików cookies oraz ręczne usuwanie historii przeglądarki.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

(1) Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane naszym zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy w szczególności z zakresie:

(a) dostaw oferowanych na stronie internetowej towarów (np. kurierzy);

(b) usług marketingowych oraz reklamowych (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne, dostawcy rozwiązań w zakresie e-mailingu);

(c) prowadzenia naszej strony internetowej (np. hosting oraz utrzymywanie naszych stron internetowych); oraz

(d) usług i rozwiązań IT (np. przechowywanie danych, wspomaganie nas w zarządzaniu bazami danych).

(2) Państwa dane dotyczące płatności możemy przekazać również dostawcom usług płatniczych wymienionych w punktach 5.3 i 5.4, w zależności od wybranej metody płatności.

(3) Odbiorca danych osobowych przy wyborze operatora płatności PayU:

(a) Jeśli zdecydują się Państwo na wybór płatności za pośrednictwem PayU, Państwa dane, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu oraz kwota zamówienia, zostaną przekazane PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.

(b) W przypadku wybrania przez Państwa metody płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z pożyczki („Raty PayU” lub „PayU Płacę Później”), Państwa dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kwota płatności, opis zakupionych towarów (w tym nazwa, ilość, cena, kategoria towaru lub usługi) mogą zostać przekazane do partnera pożyczkowego współpracującego z PayU w celu niezbędnym do rozpatrzenia wniosku pożyczkowego klienta.

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia Danych Osobowych oraz poufnych informacji są chronione przez PayU poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

(4) Inni dostawcy usług płatniczych. Państwa imię i nazwisko oraz dane bankowe i, jeśli to konieczne, Państwa dane adresowe przekażemy do instytucji płatniczych w celu realizacji płatności, a także do agencji windykacyjnej w przypadku problemów z płatnościami (§ 15 ust. 5 zdanie 1, 2 ustawy o mediach elektronicznych). Dotyczy to płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg (paypal) oraz usługi DHL „za pobraniem” , w tym przypadku dane przekazywane są do Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, PLZ/Ort: 53113 Bonn oraz DHL Parcel Polska Sp. z o.o.z siedzibą ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa.

(5) Nasi usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani i zlecono im wykonanie usługi oraz działają zgodnie z naszymi instrukcjami oraz są przez nas regularnie kontrolowani.

(6) Aktualni nasi usługodawcy lub partnerzy nie mają siedziby lub nie przetwarzaj danych w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mieliby siedzibę lub przetwarzaliby dane w kraju spoza EOG, poinformujemy Państwa o skutkach tych okoliczności z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem Polityki Prywatności.

6. KONTAKT PRZEZ EMAIL, FORMULARZ KONTAKTOWY I CHAT

(1) Podczas kontaktu poprzez e-mail lub formularz kontaktowy podane przez Państwa Dane Osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) zostaną zapisane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Zgromadzone w ten sposób dane są usuwane, gdy tylko ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące ich przechowywania. Może mieć to związek z okresem przedawnienia potencjalnych roszczeń.

(2) Za pomocą oprogramowania chat na żywo Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Cologne („Userlike”) możecie Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem chatu. W celu oferowania usługi chatu Userlike może używać plików cookie. Oprócz historii czatów i adresu IP w czasie korzystania przez Państwa z Userlike, rejestrowany jest również kraj pochodzenia. Dane Osobowe zgromadzone w związku z korzystaniem przez Państwa z Userlike zostaną usunięte każdorazowo po zakończeniu chatu, chyba że istnieć będzie inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania (np. związana z potencjalnymi roszczeniami).

(3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego oraz chatu Userlike jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z osobą, której Dane Osobowe dotyczą). Dalsze informacje i opcje ustawień możecie Państwo znaleźć na stronie: https://www.userlike.com/en/terms.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

(1) Naszą polityką jest przechowywanie Państwa Danych Osobowych tak długo jak wymaga tego konkretny cel lub cele, dla których dane zostały zebrane (np. wykonanie zawartej z Państwem umowy). Jednakże, możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych Danych Osobowych przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę czynniki obejmujące:

(a) obowiązek prawny (obowiązki prawne) wynikający z obowiązującego prawa do zatrzymania danych przez pewien czas (np. zastosowanie się do wymogów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości);

(b) ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń (np. na potrzeby ewentualnego sporu).

(2) Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

(3) Kontynuując przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zapewnimy, aby były one traktowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Po ustaniu dopuszczalnego okresu przechowywania Państwa Danych Osobowych, bezpiecznie usuniemy lub zanonimizujemy je.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

(1) W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do aktywnego informowania Państwa o możliwym ryzyku lub skutkach ubocznych związanych ze stosowaniem leków lub o wycofaniu leków lub innych produktów oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu niezbędne jest zachowanie Państwa numeru telefonu. W żadnym wypadku nie będziemy używać Państwa numeru telefonu w celach reklamowych lub przekazywać go stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że będziemy posiadać inną ważną podstawę prawną do takiego wykorzystywania.

(2) Mogą Państwo dobrowolnie utworzyć konto klienta (użytkownika), za pomocą którego będziemy mogli przechowywać Państwa dane dla ułatwienia późniejszych zakupów. Podczas tworzenia konta pod ikoną konta klienta w nagłówku podane przez Państwa dane zostaną zapisane z możliwością ich usunięcia. Te Dane Osobowe, łącznie z kontem użytkownika, mogą Państwo usunąć w każdym momencie w panelu użytkownika.

(3) Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przez protokół TLS.

9. NEWSLETTER I PRZETWARZANIE DANYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

(1) Mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera, który służy informowaniu Państwa o naszych aktualnych ofertach i promocjach, jak również ofertach i promocjach naszych partnerów.

(2) Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przesyłanie przez nas na wskazany przez Państwa adres mailowy innego rodzaju komunikacji marketingowej („Komunikacja Marketingowa”). Komunikacja Marketingowa związana jest z procesem zakupowym oraz oceną satysfakcji korzystania z naszej strony oraz dostępnych za jej pośrednictwem produktów i obejmuje:

(a) przesyłanie Państwu powiadomień dotyczących produktów pozostawionych w koszyku, co do których proces składania zamówienia nie został przez Państwa sfinalizowany;

(b) przesyłanie Państwu treści marketingowych dostosowanych do Państwa preferencji zakupowych;

(c) komunikację prowadzoną dla potrzeb dokonania oceny poziomu Państwa satysfakcji związanej z działaniem strony internetowej naszego sklepu, dostępnych za jej pośrednictwem produktów, usług lub obsługą;

(d) ocenę Państwa zachowania podczas wysyłania newslettera. W celach dokonania oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. tracking pixels, które przedstawiają pliki obrazków, które są zapisane na naszej stronie internetowej. Do oceny łączymy dane wymienione w punkcie 3 i tracking pixels z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Pozyskane w ten sposób informacje będą przechowywane tak długo, jak długo subskrybują Państwo newsletter. Po wylogowaniu przechowujemy dane anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych. Tracking nie jest możliwy, jeśli domyślnie wyłączyli Państwo wyświetlanie obrazu na swoim koncie poczty e-mail. W takim przypadku newsletter nie zostanie wyświetlony w całości i korzystanie z wszystkich funkcji może nie być możliwe. Jeśli wyświetlają Państwo obrazy ręcznie, wyżej wymieniony tracking będzie aktywowany.

(3) Do zapisania się do naszego newslettera, jak również w procesie pozyskiwania Państwa zgód na Komunikację Marketingową, korzystamy z tzw. procedury Double Opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Państwu wiadomość e-mail na podany adres, w którym poprosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter. Ponadto zapisujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest potwierdzenie Państwa rejestracji i, jeśli to konieczne, poinformowanie o możliwym niewłaściwym użyciu Państwa danych osobowych.

(4) Warunkiem do przesyłania newslettera jest podanie przez Państwa adresu e-mail oraz zaznaczenie okna zgody. Po potwierdzeniu, zapisujemy Państwa adres e-mail w celu wysłania newslettera.

(5) W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na wysyłanie newslettera, jak również zgodę na Komunikację Marketingową. Mogą to Państwo zrobić klikając na link podany w każdym e-mailu z newsletterem lub innym e-mailu wysyłanym przez nas w ramach prowadzonej przez nas Komunikacji Marketingowej, przez e-mail wysłany na adres: newsletter@apo-discounter.pl lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w punkcie 1.2 powyżej.

10. ANALITYKA I PROFILOWANIE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi statystycznych oraz profilujących, wymienionych poniżej:

GOOGLE ANALYTICS

(a) Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze, umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z internetu u operatora strony.

(b) Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przetwarzanymi i dostarczonymi przez Google.

(c) Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki; należy jednak pamiętać, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem, do pobrania i zainstalowania:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(d) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. Poprzez to rozszerzenie adresy IP są skracane i przetwarzane, w skutek czego powiązania z osobami mogą zostać wykluczone. Jeżeli Państwa dane zostaną przypisane do osoby, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

(e) Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google podporządkowała się UE-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(f) Dane innych usługodawców w zakresie usługi Google Analytics: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania dostępne są pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html". Szczegóły dotyczące ochrony danych dostępne są pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl; polityka prywatności dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

(g) Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy przepływów użytkowników na różnych urządzeniach, przeprowadzanej za pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Mogą Państwo wyłączyć analizę Państwa działań na różnych urządzeniach na koncie użytkowania w zakładce „Moje dane”, „Dane osobiste”.

ZASTOSOWANIE GOOGLE ADWORDS CONVERSION

(a) Korzystamy z oferty Google AdWords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty przy pomocy materiałów reklamowych (tzw. Google AdWords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Zależy nam, aby wyświetlać reklamy, które są dla Państwa interesujące, żeby nasza strona była dla Państwa bardziej atrakcyjna.

(b) Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „Ad Server”. W tym celu korzystamy z plików Ad Server Cookies do mierzenia określonych wskaźników wyświetlania ofert lub kliknięć użytkowników. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do naszej strony za pomocą reklamy Google, Google AdWords zapisze pliki cookies na Państwa komputerze. Takie pliki cookies tracą zazwyczaj ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji. Do tego typu plików cookies z reguły przypisane są unikalne identyfikatory cookies, liczba wyświetleń (Frequency), ostatnie wyświetlenie (istotne dla Post-View-Conversions), jak również informacje Opt-out (oznaczenie, że użytkownik nie chce kontaktu), jako wartości analityczne.

(c) Te pliki cookies pozwalają Google rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe klienta AdWords, a pliki cookies zapisane na jego komputerze nie wygasły, Google i klient będą mogli wykryć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi AdWords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Nasza firma nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych we wspomnianych środkach reklamowych. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystanych materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

(d) Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe przeglądarka automatycznie nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są gromadzone w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google i informujemy o tym zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Poprzez włączenie AdWords Conversion Google otrzymuje informacje, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej części naszej strony lub kliknęli naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze świadczonej przez Google, Google może powiązać wizytę z Państwa kontem. Nawet jeżeli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, istnieje możliwość, że dostawca dotrze do i zapisze Państwa adres IP.

(e) Mogą Państwo uniemożliwić udział w procesie śledzenia na kilka sposobów: a) poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki, w szczególności zablokowanie plików cookies stron trzecich, co powoduje, że nie otrzymują Państwo żadnych reklam stron trzecich; b) wyłączając pliki cookies do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookies z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.com/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookies; c) dezaktywując reklamy dostawców dostosowane do Państwa zainteresowań, które są częścią kampanii samoregulacji „About Ads” za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookies; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wszelkie zmiany mogą spowodować niemożność korzystania ze wszystkich funkcji usługi świadczonej przez Google.

(f) Więcej informacji na temat zasad prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=pl. Mogą Państwo również odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Firma Google objęta jest programem Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

REMARKETING

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu dzięki narzędziu firmy Criteo. Jest to proces, za pomocą którego mamy możliwość ponownie skontaktować się z Państwem. Aplikacja ta pozwala wyświetlić nasze reklamy po odwiedzeniu naszej strony internetowej podczas dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookies zapisanych w przeglądarce, dzięki którym zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Criteo. W ten sposób Criteo może odnotować Państwa poprzednią wizytę na naszej stronie. Połączenie danych zebranych podczas remarketingu razem z Państwa danymi osobowymi, które ewentualnie mogą być zapisane przez Criteo, nie ma według Criteo miejsca. Według Criteo w remarketingu jest w szczególności stosowana pseudonimizacja. Mogą Państwo w każdej chwili zablokować funkcję remarketingu pod tym linkiem https://www.criteo.com/privacy/.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

(a) Nasza strona internetowa korzysta również z funkcji remarketingu „Custom Audiences” oferowanej przez Facebook Inc. („Facebook”). Dzięki temu użytkownicy strony mogą wyświetlać reklamy oparte na ich zainteresowaniach („Facebook-Ads”) w ramach swojej wizyty na portalu społecznościowym Facebook lub innych stronach internetowych, które również korzystają z tego procesu. Zależy nam aby wyświetlać reklamy, które są dla Państwa interesujące, żeby nasza strona była dla Państwa bardziej atrakcyjna.

(b) Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe przeglądarka automatycznie nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są gromadzone w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Facebook i informujemy o tym zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Poprzez włączenie Facebook Custom Audiences Facebook otrzymuje informacje, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej części naszej strony lub kliknęli Państwo naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze świadczonej przez Facebook, Facebook może powiązać wizytę z Państwa kontem. Nawet jeżeli nie są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook lub nie zalogowali się Państwo, istnieje możliwość, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP i inne dane identyfikacyjne.

(c) Wyłączenie funkcji „Facebook Custom Audiences” jest dostępne dla zalogowanych użytkowników na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

(d) Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pośrednictwem Facebooka znajdą Państwo pod https://www.facebook.com/about/privacy.

BING UNIVERSAL EVENT TRACKING (UET)

(a) Ta strona korzysta z Bing Universal Event Tracking (UET). Jest to usługa świadczona przez firmę Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, która gromadzi i zapisuje informacje na temat korzystania z tej strony po odpowiedniej pseudonimizacji.W tym celu na Państwa komputerze zostaną zapisane pliki cookies, jeżeli weszli Państwo na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Bing. Zebrane informacje są przesyłane do serwerów firmy Microsoft w USA i przechowywane maksymalnie przez 180 dni, a następnie usuwane. Funkcja remarketingu pozwala nam dostosować oferty specjalnie dla Państwa podczas późniejszych wyszukiwań w wyszukiwarce Bing lub Yahoo.Microsoft może również śledzić zachowanie użytkownika na wielu urządzeniach elektronicznych za pomocą Cross-Device-Tracking. Mogą Państwo wyłączyć tą funkcję na stronie http://choice.microsoft.com/en-us/opt-out.

(b) Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, która na ogół wyłącza automatyczne pliki cookies.

(c) Więcej informacji na temat usług analizy Bing znajdą Państwo pod: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 Więcej informacji na temat ochrony danych Microsoft i Bing znajdą Państwo pod: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement: .

GOOGLE-TAG-MANAGER

Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, które umożliwia sprzedawcom zarządzanie tagami strony internetowej za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookies i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane.

Google Tag Manager nie sięga po te dane. Jeżeli nastąpi dezaktywacja na poziomie domeny lub plików cookies, będzie ona obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager https://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html

Proszę kliknąć tutaj, aby zrezygnować z rejestracji poprzez Google Tag Manager.

DYNAMIC YIELD

Nasza strona korzysta z usług Dynamic Yield Ltd (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England, RG7 1NT). Dzięki narzędziu rekomendacji Dynamic Yield, nasza strona internetowa jest zoptymalizowana tak, aby uczynić wizytę na naszej stronie osobistym doświadczeniem poprzez precyzyjnie dopasowane rekomendacje i treści. Używamy wywoływanej przez Ciebie zawartości strony, aby polecić Ci podobne lub tematycznie powiązane produkty lub inne istotne treści.

Dynamic Yield zbiera pseudonimizowane informacje o Twoich działaniach na naszej stronie. Cookies są używane do przechowywania wyłącznie pseudonimizowanych informacji pod losowo wygenerowanym identyfikatorem (pseudonimem). Państwa adresy IP będą przechowywane wyłącznie w sposób anonimowy. Bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby nie jest zatem możliwe.

Możesz zapobiec gromadzeniu informacji przez Dynamic Yield klikając poniższy link. Opt-Out-Cookie zostanie ustawiony, co uniemożliwi przyszłe zbieranie danych podczas wizyty na tej stronie:

Zrezygnuj

Więcej informacji na temat stosowanej technologii śledzenia znajdziesz również pod poniższym linkiem:: Polityka Prywatności Dynamic Yield

11. MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z wymogami prawnymi (w szczególności w celu dostosowania w związku ze zmianami w prawie lub włączeniem nowych usługodawców). Wszystkie zmiany zostaną z wyprzedzeniem opublikowane na naszej stronie internetowej, dzięki czemu zawsze możesz dowiedzieć się o naszej aktualnej polityce prywatności.

0