Strona główna > regulamin072020

Regulamin Konkursu "Jak dbasz o zdrowie?"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem oraz Sponsorem Konkursu „Jak dbasz o zdrowie?” jest APO-DISCOUNTER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jerzego Kukuczki 5/23, 50-570 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341822; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 8992681644; REGON: 021104482, adres poczty elektronicznej: kontakt@apodiscounter.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 800 007 108.
1.2. Konkurs jest organizowany na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem internetowym: www.apodiscounter.pl
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik, który wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.
1.4. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
1.5. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.
1.6. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.6.1. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.6.2. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu.
1.6.3. w szczególności w celu ustalenia zwycięzcy Konkursu.
1.6.4. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – APO-DISCOUNTER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jerzego Kukuczki 5/23, 50-570 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341822; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 8992681644; REGON: 021104482, adres poczty elektronicznej: kontakt@apodiscounter.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 800 007 108.
1.6.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.6.6. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w punkcie 3 Regulaminu Konkursu.
1.6.7. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe, które musi wykonać Uczestnik, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jak dbasz o zdrowie? w formie komentarza w Formularzu konkursowym Organizatora oraz zapisanie się do subskrypcji newslettera apodiscounter.pl.
1.6.8. FORMULARZ KONKURSOWY – formularz przygotowany przez Organizatora, gdzie Uczestnik odpowiada na pytanie konkursowe oraz uzupełnia swoje dane
1.7. Newsletter – biuletyn apodiscounter.pl przygotowywany i przesyłany cyklicznie do subskrybentów.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2.2. Konkurs jest organizowany na stronie internetowej Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na stronie internetowej apodiscounter.pl baner, w którym informuje o Konkursie, zaprasza fanów do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje również Regulamin pod adresem apodiscounter.pl/regulamin072020.
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego, zapisanie się do newslettera i przesłanie formularza konkursowego.
2.4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. UCZESTNICY

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
3.1.1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem,
3.1.2. spełni warunki określone w punkcie 4 Regulaminu.

4. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2020 roku od godziny 14:00 do dnia 09 sierpnia 2020 roku do godziny 23:59 - do tego momentu Uczestnicy mają prawo wykonać Zadanie Konkursowe.
4.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
4.3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
4.3.1. zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
4.3.2. udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jak dbasz o zdrowie?”, wpisanie imienia i nazwiska oraz emaila uczestnika w formularzu konkursowym oraz zapis do newslettera Organizatora, a następnie wysłanie formularza konkursowego.
4.4. Uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi na pytanie w ramach Zadania Konkursowego. W przypadku wysłania kilku odpowiedzi przez jednego Uczestnika, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź przez tego Uczestnika.
4.5. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa własności intelektualnej w tym autorskie osobiste i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej.
4.6. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
4.7. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
4.7.1. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
4.7.2. tworzą fikcyjne konta email w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
4.7.3. nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
4.8. Organizator Konkursu jest uprawniony do umieszczania nadesłanych w Konkursie odpowiedzi na pytanie w ramach Zadania Konkursowego lub jej części wraz ze wskazaniem imienia i pierwszej litery nazwiska ich autorów (Uczestników Konkursu) na Fanpage Organizatora, materiałach związanych z Konkursem jak i w innych materiałach i w artykułach opublikowanych po Konkursie.
4.9. W przypadku, jeżeli udzielona przez Uczestnika Konkursu odpowiedź na pytanie w ramach Zadania Konkursowego stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w granicach dopuszczonych przez prawo Uczestnik Konkursu z chwilą udzielenia odpowiedzi na pytanie w ramach Zadania Konkursowego i przesłania go Organizatorowi niniejszym udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji do odpowiedzi na pytanie w ramach Zadania Konkursowego przesłanej Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem strony Konkursowej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik); tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zgłoszeniu, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne); a także w zakresie prawa do publicznego rozpowszechnienia, w tym w sieciach informatycznych i wszelkiego wykorzystywania odpowiedzi na pytanie w ramach Zadania Konkursowego(w tym imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu), w szczególności do wszelkich celów marketingowych i reklamowych Organizatora Konkursu.
4.10. W Konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców, którym Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
4.10.1. Bon o wartości 100zł na dowolne zakupy na apo-discounter.pl.
4.10.2. Bon nie może być wymieniony na gotówkę i może być wykorzystany jednorazowo. Bon ważny jest 6 miesięcy od daty wydania.
4.11. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową w terminie do 7 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu. Wszyscy zwycięzcy zostaną wyłonieni dnia 17 sierpnia 2020 roku.
4.12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko i/lub jego nazwa profilu) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.com. Dodatkowo, zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez otrzymanie stosownej wiadomości za pośrednictwem podanego adresu email. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, w celu ustalenia szczegółów dostarczenia Nagrody. Zwycięzca - niezależnie od działań Organizatora proszony jest także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu dostarczenia wygranej. Podanie przez zwycięzcę adresu dostawy jest warunkiem niezbędnym do wydania nagrody. W przypadku braku podania przez zwycięzcę adresu dostawy nagrody w terminie 14 dni od opublikowania informacji o zwycięzcy, Organizator odstępuje od wydania Nagrody zwycięzcy, a Komisja Konkursowa wyłania nowego zwycięzcę.
4.13. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
4.14. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana (doliczona) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach:


Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Realizacja Konkursu Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników konkursu.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora
W przypadku przetwarzania wizerunku Uczestnika podstawą jest - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie rozliczeń podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).


5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
5.6.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku dostawy Nagrody przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy.
5.6.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.
5.6.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.
5.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
5.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
5.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.7.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@apodiscounter.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Apo-Discounter.pl Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/23 50-570 Wrocław.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
6.4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
6.5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
0
Na naszej stronie internetowej stosujemy własne pliki cookie oraz pliki cookie naszych partnerów. Klikając na "OK" lub na naszą stronę internetową, zgadzasz się na używanie plików cookie. Informacje na ten temat oraz sposób, w jaki można sprzeciwić się używaniu plików cookie, znajdziesz w naszej Polityce prywatności